เยี่ยมชมผลงานของธรรมศาสตร์โมเดลทั้ง 3 รุ่น ณ. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมน้องๆนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ นำคณะสื่อมวลชลจากส่วนกลาง ตัวแทนธนาคารออมสิน ตัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออก ตัวแทนฝ่ายการตลาด ปตท. ร้านอะเมซอนสิงคโปร์ บริษัทพี่เลี้ยง ร่วม 80 คน เยี่ยมชมผลงานของธรรมศาสตร์โมเดลทั้ง 3 รุ่น ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง ซึ่งสมาคมเพื่อนชุมชนเป็นผู้ประสานความร่วมมือและก่อให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า มีเรื่องเล่า รวมถึงสามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งน้องๆนักศึกษาทุกรุ่น มาคลุกคลีอยู่กับชุมชนเป็นเวลา 3-4 เดือนเต็มๆ โดยใช้แนวคิดของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของลุงๆป้าๆ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน ขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนเกาะกก รวมถึงกลุ่มแม่บ้านทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ชุมชนเกาะกก

July 20, 2018

กรมความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดการฝึกอบรมนานาชาติ

16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10-12.30 น. กรมความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Moving towards SDGs via Corporate Social Responsibility and Sufficiency Economy Philosophy “ให้แก่ผู้รับทุนจากต่างประเทศรวม 18 ประเทศ ร่วม 30 คน

ชุมชนเกาะกก

July 16, 2018

สานวิสัยทัศน์ LOCAL TO GLOBAL

สานวิสัยทัศน์ LOCAL TO GLOBAL นำคณะผู้บริหาร- คณาจารย์ม.ฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน “สวน-ป่า-นา-เล” วันนี้(28 มิถุนายน 2561)สมาคมเพื่อนชุมชน โดยการประสานงานจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ( College of Social Work and Community Development,University of the Philippines) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาชุมชนพื้นที่ซึ่งมีความโดดเด่น และใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ ชุมชนเกาะกก ที่สมาคมเพื่อนชุมชนได้คัดเลือกพัฒนาเป็นชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ จังหวัดระยอง นอกจากนี้ สมาคมเพื่อนชุมชนได้นำคณะทั้งหมด สัมผัสแนวคิดการพัฒนาชายหาดแสงจันทร์ ซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงาม และสะอาด เพราะถูกพัฒนาบนฐาน 4 ปลอด ได้แก่ ปลอดขยะ ปลอดบุหรี่ ปลอดโฟม และปลอดหนี้นอกระบบ เพื่อเป็นหาดในฝันของหลายๆคน ส่วนจุดสุดท้าย ได้เยี่ยมชมป่ากลางใจเมืองผืนใหญ่ ได้แก่ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ(ป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า)มีนายบุญธรรม ใยกล้า […]

ชุมชนเกาะกก

June 28, 2018

ศึกษาดูงานโครงการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง.. อบต.หนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานจำนวน ๓๐๐ คน นำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ อีกจำนวน ๒๐๐ ท่าน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายบุญนาค หอมสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมาบตาพุด นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนต่างๆของเทศบาลเมืองมาบตาพุด หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก เจ้าหน้าที่ อสม.ชุมชนเกาะกก เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระยอง ร่วมให้ความรู้ในมิติของสุขภาพ คุณอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก นำเสนอภาพรวมของชุมชนเกาะกก คุณสำราญ ทิพย์บรรพต เลขานุการชุมชนเกาะกกและประธานวิสาหกิจ นำเสนอภาพรวมใน มิติสุขภาพ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเศรษฐกิจชุมชน […]

ชุมชนเกาะกก

June 12, 2018

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก

ยินดีต้อนรับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะศึกษาดูงาน อ.คลองขลุง จ. กำแพงเพชร จำนวน 120 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ.ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด ต. เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เนื่องด้วยอำเภอคลองขลุงได้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทฤษฏีใหม่ ได้รับฟังการบรรยายจากหน่วยงานและปราชญ์ชุมชนแลกเปลี่ยนแนวความคิด และแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกาะกก # ขอบคุณ # ภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และทีมงานทุกๆท่าน ที่ร่วมต้อนรับด้วยกันครับ

ชุมชนเกาะกก

June 9, 2018

ศึกษาดูงาน ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก จาก อบต.ด่าน จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25-05-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จังหวัดศรีสะเกษ กับโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร จำนวน 50 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานที่ชุมชนเกาะกก เกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนและประวัติความเป็นมาของชุมชนและที่มาของคำว่าทำนาไร่ละ 2 ล้านบาท ให้กับชาว อบต.ด่าน ได้ศึกษาเรียนรู้ ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก จ.ระยอง

ชุมชนเกาะกก

May 25, 2018

ศึกษาดูงานที่ชุมชนเกาะกก จากคณะ อสม. กลุ่มสตรี อบต. เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รับคณะ อสม. กลุ่มสตรี อบต.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก เป็นทำเนียมครับ ถ้าจะพูดถึงเรื่องสุขภาพ ชุมชนเกาะกกก็โชว์การเต้นออกกำลังกายรับคณะก่อนเปิดงาน นายบุญนาค หอมสุวรรณ เลขานายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมาตาพุด เป็นตัวแทน นายกฯ กล่าวต้อนรับคณะ อสม. กลุ่มสตรี จาก อบต.เชียงดาว 90คน ณ.ชุมชนเกาะกก ประธานชุมชนเกาะกก(ประธานกุ้ง)ได้พูดถึงแนวทางการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ด้านเศรฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประธานวิสาหกิจ(คุณสำราญ) พูดถึงการพัฒนาวิสาหกิจ และพูดถึงโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางสาธารณะสุขชุมชนเกาะกก เพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและได้ส่งประกวดระดับประเทศ และได้รับรางวัลที่ผ่านมา และร่วมรับประทานอาหารที่ชุมชนเกาะกกกับเมนูเด็ดแก้งส้มผักกระชับ แกงไก่กระวาน ปลาทอด และน้ำพริกผัก ที่ทางชุมชนได้เตรียมไว้ให้ครับ ขอขอบคุณ ทุกความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย/กลุ่มอาชีพ ต่างๆที่มาร่วมต้อนรับ

ชุมชนเกาะกก

May 18, 2018

กระทรวงพลังงาน จัดศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเกาะกก

การศึกษาดูงาน “แนวทางการพัฒนาและการกำกับดูแลโครงการโรงไฟฟ้าฐาน ไฟฟ้าเพื่อชีวิต 24 ชั่วโมง ณ.ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเกาะกก นาย ถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด พร้อมนาย อรัญ ใจตั้ง นายปัญญา กลัดสมบัติ รอง นายก ฯ ผอ. กาญจณา เตรียะโชติ ร่วมรับคณะศึกษาดูงาน จากกระทรวงพลังงาน จาก 4ภาค ทั่วประเทศไทยกว่า 190 คน ณ.ชุมชนเกาะกก เรียนรู้ศึกษาแหล่งพลังงานต่าง ๆ ตามฐาน ฐานวิสาหกิจโดยประธานกุ้งบรรยายจากคุณสำราญ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางวิสาหกิจชุมชนเกาะกก และบริบทของชุมชนเกาะกก ฐานเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ ฐานโซล่าเซล บริษัทเอ็กซ์เซลเลนท์ เทค จำกัด จัดแสดงการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานผ่านอุปกรณ์โซล่าเซล และได้สนับสนุนของรางวัลร่วมสนุกกับกิจกรรม Like & Share ของทางบริษัทในครั้งนี้ ฐานพลังงานก๊าซซีวภาพ Cowtec:คาวเทค​ ลดปริมาณขยะอินทรีย์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทิ้งท้ายกับภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน เกี่ยวกับพลังงานชนิดต่างๆและเครือข่ายวิสหกิจชุมชนที่มาร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้า

ชุมชนเกาะกก

May 8, 2018

CPA Knowledge เพื่อนชุมชนร่วมงาน CSD

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม ปี 2561 สมาคมเพื่อนชุมชนได้ร่วมประชุมวิชาการระดับนาๆ ชาติ การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธิ์ครั้งที่ 17.

ชุมชนเกาะกก

January 30, 2018

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติชุมชนเกาะกก ปี 2561 ส่งเสริมกิจกรรมวันดีๆ ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ประธานชุมชนกล่าวคำต้อนรับสมาชิกครอบครัวร่วมงานกิจกรรม ของขวัญ ซุ้มของเล่นเด็ก และอาหารเราจัดไว้ให้คุณเด็กน้อยและคุณแม่ได้ทานกันทั้งครอบครัว กิจกรรมบนเวที จับแจกของรางวัล

ชุมชนเกาะกก

January 9, 2018

ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

25 มิย. 2560 วิสาหกิจชุมชนเกาะกกจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมถึงสมาชิกชุมชนเกาะกกที่สนใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านพื้นฐานในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงการดับเพลิง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับสมาชิกของวิสาหกิจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ สว่างพงษ์ กิ่งสุวรรณวงศ์ รองประธานสายการผลิต บริษัท เอชเอ็มซี โพลิเมอร์ จำกัด และคุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และให้การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอุปกรณ์ในการฝึก ซึ่งผลการฝึกอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯระยอง และสมาชิกชุมชนเกาะกกทุกท่าน ภาพบรรยากาศ

ชุมชนเกาะกก

June 25, 2017

เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส. กับโครงการ 1 ตำบล 1 SMEs

คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ (ช่วงที่ 3) วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส. กับโครงการ 1 ตำบล 1 SMEs เกษตร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ วันนี้พาไปที่ชุมชนเกาะกก จ.ระยอง

ชุมชนเกาะกก

December 17, 2016
1 2 3