ติดต่อเรา

หน่วยงาน และโครงการ

* ประธานชุมชนเกาะกก: คุณอำนวย นามสนิท

* ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก/เลขานุการชุมชนเกาะกก | คุณสำราญ ทิพย์บรรพต 

* รองประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก/กรรมการชุมชนเกาะกก | นางอำไพ วรรณดอนแดง 

* กรรมการกองทุนเงินล้าน |(คุณป้อม)

* เลขานุการชุมชนเกาะกก | นางสาวงามพิศ ศรีสอนดี 

* เจ้าหน้าที่ธุรการชุมชนเกาะกก | นางสาวกรรณิกา มาหนองจอง 

* กรรมการด้านพัฒนาและงานไอทีชุมชนเกาะกก | นายวสันต์​ ประจง 

* ติดต่อเยี่ยมชมศึกษาดูงาน | คุณนรัญญา โทร: 094-451-6145

GPS แผนที่ชุมชนเกาะกก