กลไกการขับเคลื่อนชุมชนแบบมีส่วนร่วม

แนวความคิดในการพัฒนาชุมชนเกาะกก กลไกการขับเคลื่อนชุมชนแบบมีส่วนร่วม คือการเริ่มค้นหา 3 คน นำมาสร้าง 3 รู้ ไปสู่ 3 พัฒน์ เป็นแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพในชีวิตของชาวชุมชน

ชุมชนเกาะกก

July 2, 2018

ข้าวสังหยด สุดยอดข้าวของดีจากภาคใต้

สืบเนื่องจากชุมชนเกาะกกได้ทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนา ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรและประมง” ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 มีผู้ที่สนใจในการทำนาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มาลงมือดำนากันจริงๆ ที่ชุมชนเกาะกกซึ่งข้าวที่ใช้เป็นพันธ์ุ ข้าวสังหยด

ชุมชนเกาะกก

August 15, 2015

3 อ 2 ส สาระดี ๆ จาก โรงพยาบาลมาบตาพุด

3 อ 2 ส รหัสลับสำหรับสุขภาพที่ดี สาระน่ารู้ จากโรงพยาบาลมาบตาพุด เครดิตรจาก : โรงพยาบาลมาบตาพุด จ.ระยอง

ชุมชนเกาะกก

May 14, 2015