คณะกรรมการประจำปี 2564

  1. นายอำนวย นามสนิท เป็นประธานกรรมการชุมชนเกาะกก
  2. นายพงศ์พัศ ใหญ่สิรธนา เป็นรองประธานชุมชน
  3. นางวัลนิสา สิงแก้ว เป็นเหรัญญิก
  4. นายณรงค์ เดชคุ้ม เป็นเลขานุการ
  5. นายธรรมนูญ อ้อยทอง เป็นกรรมการฝ่ายปกครองป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อย
  6. นางสาวลั่นทม ดวงเล็ก เป็นกรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม
  7. นางสาวงามพิศ ศรีสอนดี เป็นกรรมการฝ่ายสาธารณสุข
  8. นายพงษ์เทพ ชันณะสา เป็นกรรมการฝ่ายพัฒนา
  9. นางสาวกรรณิกา มาหนองจอก เป็นกรรมการฝ่ายการศึกษา

กรรมการชุมชนมีวาระการปฎิบัติหน้าที่คราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันเลือกกรรมการชุมชนวันที่ 25 พศจิการยน 2564 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการจัดการทำแผนและพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาและสร้างความสามัคคี…