คณะกรรมการบริหาร วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก