รางวัลเกียรติยศ

ใบประกาศระดับประเทศ ประกวดของฝากประจำจังหวัด

ใบประกาศรางวัลระดับภาค การประกวดของฝากประจำจังหวัด

เกียรติบัตร วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

เกียรติบัตร ชุมชนต้นแบบสุขภาพดีวิถีไทย

รางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ (Eco Community Model)