วางแผนโครงการเกาะกกเชิงนิเวศน์

แผนดำเนินการโครงการเกาะกกเชิงนิเวศน์

1345113450


โครงการ กระบวนการลดมลพิษ พิชิตชุมชนนิเวศน์ ด้วยวิถีไทยวิถีพอเพียง

สถานที่ ชุมชนเกาะกกเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เป้าหมาย มุ่งพัฒนาชุมชนต้นแบบ ในการจัดการระบบนิเวศน์ระดับครัวเรือน Eco-Family สู่การพิชิตชุมชนนิเวศน์ ด้วยการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของชุมชน ด้วยชุมชน เพื่อชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันมีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมาย

2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนนิเวศน์

3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลชุมชนที่แท้จริงสำหรับกำหนดแผนพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (นิยาวศัพท์ปฏิบัติการ : นวัตกรรม ในที่นี้หมายถึงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ และอีนัยหนึ่ง หมายถึง องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการชุมชนผ่านกระบวนการทางสังคม อันมีจารีตวัฒนธรรมสู่ธรรมนูญของชุมชน ได้ในที่สุด)

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “4 ลด” (ลดคาร์บอน ลดใช้พลังงาน ลดขยะ ลดน้ำเสีย)

1. ยุทธศาสตร์ชุมชนลดคาร์บอน ส่งเสริมและอนุรักษ์ชุมชนแห่งต้นไม้ สร้างคลอโรฟิลล์เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน อย่างน้อย 100 กิโลกรัมต่อปี โดยใช้เครื่องมือแผนที่ต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ไล่ขยะ และปลูกผักลดโลกร้อน ลดโรคร้าย ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษเป็นแหล่งอาหารในชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์ชุมชนลดใช้พลังงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้พลังงานเต็มประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรม การใช้และเปลี่ยนเทคโนโลยีพลังงาน โดยเทียบจากค่าไฟฟ้า และการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือนต่อเดือน

3. ยุทธศาสตร์ชุมชนลดขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง สร้างพื้นที่ของการใช้วัสดุหมุนเวียน และพื้นที่สดการ ปล่อยก๊าซเรือกระจก จัดตั้งธนาคารขยะ นำขยะอินทรีมาทำปุ๋ยหรือผลิตไบโอแก๊ส ช่วยลดก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ โดยเทียบจากน้ำหนักปริมาณขยะในชุมชนต่อวัน

4. ยุทธศาสตร์ชุมชนลดน้ำเสีย บำบัดน้ำบำบัดกายบำบัดใจ ส่งเสริมการประยุกต์ประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่เรียบง่ายใน การบำบัดน้ำเสียและดักไขมันในครัวเรือนก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ หรือนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยเทียบจากประมาณน้ำใช้ และค่า BOD

ระยะดำเนินการ

ที่คาดว่าจะสำเร็จเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 3 ปี โดยปี 1 ได้คนแสดง ปีที่ 2 ได้คนเก่ง ปีที่ 3 ได้คนเชี่ยวชาญ ขั้นปราชญ์ประจำชุมชน

ระยะปีที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติลดมลพิษ

ระยะปีที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน สืบสานขยายผลการพัฒนาเทคโนโลยีลดมลพิษ

ระยะปีที่ 3 เสริมสร้างความยั่งยืนเพิ่มศักยภาพนักอาสาเพื่อชุมชน คิดเป็น-ทำเป็น-สอนเป็นข้อมูล : มหาลัยธรรมศาสตร์เพื่อชุมชน แห่งศรีบรูพา

อยากเห็นคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้เพื่อสังคมเราจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป และอยากเห็นความ ร่วมมือ ร่วมใจกัน สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ขึ้นมา