วางแผนโครงการเกาะกกเชิงนิเวศน์

แผนดำเนินการโครงการเกาะกกเชิงนิเวศน์ โครงการ กระบวนการลดมลพิษ พิชิตชุมชนนิเวศน์ ด้วยวิถีไทยวิถีพอเพียง สถานที่ ชุมชนเกาะกกเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป้าหมาย มุ่งพัฒนาชุมชนต้นแบบ ในการจัดการระบบนิเวศน์ระดับครัวเรือน Eco-Family สู่การพิชิตชุมชนนิเวศน์ ด้วยการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใน พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของชุมชน ด้วยชุมชน เพื่อชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันมีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมาย 2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนนิเวศน์ 3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลชุมชนที่แท้จริงสำหรับกำหนดแผนพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (นิยาวศัพท์ปฏิบัติการ : นวัตกรรม ในที่นี้หมายถึงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ และอีนัยหนึ่ง หมายถึง องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการชุมชนผ่านกระบวนการทางสังคม อันมีจารีตวัฒนธรรมสู่ธรรมนูญของชุมชน ได้ในที่สุด) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “4 ลด” (ลดคาร์บอน ลดใช้พลังงาน ลดขยะ ลดน้ำเสีย) 1. ยุทธศาสตร์ชุมชนลดคาร์บอน ส่งเสริมและอนุรักษ์ชุมชนแห่งต้นไม้ สร้างคลอโรฟิลล์เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน อย่างน้อย 100 กิโลกรัมต่อปี โดยใช้เครื่องมือแผนที่ต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ไล่ขยะ และปลูกผักลดโลกร้อน […]

ชุมชนเกาะกก

December 2, 2015