เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน

วันที่ 11 พค. 2565 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกกและศูนย์การเรียนรู้ป่ายชายเลนตำบลเนินพระให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องการยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ… โดยได้รับการประสานงานจากสมาคมเพื่อนชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดระยองทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดลพบุรีต่อไป..