ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล…

1 เมษายน 2565 ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกกให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล เกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฏรจำนวน 120 คน นำโดยนายอำนาจ วิลาวัลย์ รองประธานคณะกรรมาธิการและคณะ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเกษตรจังหวัดระยองให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ได้ศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาวิสหกิจชุมชนต้นแบบที่ให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งด้านบริหารจัดการด้านการผลิต และการตลาดรวมั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตามแนวทางผลิตน้อยได้มาก เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอข้อเท็จจริงในสภาผู้แทนราษฎร