อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี

โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดะระยอง ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Center) จังหวัดระยอง

แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=dBPWlZaojbo&t=74s