ต้อนรับคณะกรรมการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

ต้อนรับคณะกรรมการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ณ.ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกาะกก