ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัทยา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ชุมชนเกาะกก ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัทยา ขับเคลื่อนชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบอย่างต่อเนื่อง สมาคมเพื่อนชุมชนและภาคีเครือข่าย นำสมาชิกชุมชนเกาะกกจำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัทยา

เพื่อเยี่ยมชมโครงการเกษตรในเมืองและแนวทางการเป็นต้นแบบเชิงนิเวศ ตามแนวทางของมูลนิธิมีชัยพร้อมได้ทำ work shop ทั้ง 5 ด้านตามแนวทางพัฒนาชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศต้นแบบ

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างบรรยากาศและความสนุกสนานในการทำงานเป็นทีมนอกสถานที่ได้เป็นอย่างดี…และคุ้มค่ากับการเดินทางมาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง…