สรุปผลการศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนวนเกษตร เขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน

1.อำนวย นามสนิท 2.สำราญ ทิพย์บรรพต 3.วสันต์ ประจง 4.จำนงค์ ครุฑธาลัย 5.นำฝน ครุฑธาลัย 6.นำทิพย์ ครุฑธาลัย 7.วราพร ศรีมห 8.ตฤณ กอมาตย์ และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 8 คน

11.00 น. เดินทางถึงวิสาหกิจชุมชนวนเกษตร เขาฉกรรจ์ พบปะพูดคุยแนะนำตัว

ด๊อกเตอร์ เกริก มีมุ่งกิจ ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนวนเกษตร เขาฉกรรจ์ ให้การต้อนรับ

– ฐานโรงสีข้าว

– ฐานเลื่อยไม้และแปรรูปไม้เพื่อทำเป็นเฟอร์นิเจอร์

– ฐานปลูกป่าปลูกไม้เศรษฐกิจเพาะชำกล้าไม้

จุดแข็งของวิสาหกิจวนเกษตรเขาฉกรรจ์

1. เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนับสิบปี เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมีผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันศึกษาชั้นนำ หน่วยงานราชการให้การยอมรับและสนับสนุนส่งเสริม

2. ผู้นำมีประสบการณ์ในเรื่องที่ทำ มีหลักคิด มีความน่าเชื่อถือสูงมาก สู้ชีวิต มีความกล้าที่จะเปิดเผยความผิดพลาดในอดีต และใช้งานเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส รู้จักคำว่าพอ เป็นผู้ให้และมีความสุขในเรื่องที่ทำ

3. มีที่ดินและทรัพยากรที่เป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่รวมถึงเป็นของญาติพี่น้องใกล้ชิด

4. ผู้น้ำเป็นผู้บริหารจัดการที่มีวิสัยทัศน์และคอยติดตามทุกกิจกรรมที่ทำอย่างใกล้ชิด

5. มีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เช่น องค์ความรู้ ที่ดิน บุคลากร ซื่อเสียง เงินทุน ความเป็นจิตอาสาและความเสียสละ

6. สมาชิกกลุ่มเก่งด้านไหนให้ส่งเสริมด้านนั้น แยกกันทำใครทำมันมีรายได้สม่ำเสมอ

7. ยังเป็นสังคมชนบทที่คนในหมู่บ้านสนับสนุนกันเอง มีความเชื่อในผู้นำ แบ่งปัน มีน้ำใจ ไม่เน้นเรื่องเงินเป็นใหญ่ อยู่แบบพอเพียง

8. เปิดโอกาศให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างไม่จำกัด เท่ากับเป็นการโฆษณาอยู่ตลอดเวลา

——————————————————————-