ประชาสัมพันธ์ โครงการหมู่บ้านศีลห้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด

จากที่ ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้รับการคัดเลือกจากวัดโขดหิน ให้เป็นชุมชนนำร่อง ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สมาชิกทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน ในการนี้ทางคณะกรรมการชุมชนเกาะกก ได้เตรียมการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปพร้อมกับโครงการบ้านสีขาว ผ่านระบบเสียงตามสายของชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผ่านระบบอินเตอร์เน็ทบนเว็บไซด์ชุมชนเกาะกก

โครงการหมู่บ้านศึล๕

โดยคณะกรรมการจะดำเนินรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการรับสมัครผู้ที่สนใจต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ