ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขอเชิญประชุมโครงการชุมชนสร้างสุขภาพดีวิถีไทย

meetting-kohkokry

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 ประชุมในวันที่ 21 พ.ค. 2558  เวลา 14.00-16.00 น..

  ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก

 

ประกอบด้วย
งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก
สมาคมเพื่อนชุมชน
กรรมการชุมชนเกาะกก
อสม.ชุมชนเกาะกก

 

สอบถามเพิ่มเติม
คุณสุดาวรรณ  มาอาษา
โทร. 085-7070696