ชุมชนเกาะกก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ชุมชนเกาะกก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบสุขภาพดีวิถีไทย และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อเรื่อรัง NCDs จาก อบต.บางสีทอง จังหวัดนนทบุรีนำโดย นายวันชัย วันชาญเวชนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางสีทอง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะ อสม. ชมรมผู้สูงอายุ สภาเยาวชน กลุ่มสตรี จำนวน 100 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกาญจนา เตลียโชติ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ในนามเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ และนายอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก และคณะกรรมการชุมชนให้การต้อนรับ โดยคูณสำราญ ทิพย์บรรพต เลขานุการชุมชนเกาะกก เป็นวิทยากรบรรยายสรุป หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากคณะเยี่ยมชมถึงความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับระบบการจัดการตนเองด้านสุขภาพให้กับหมู่บ้านอื่นๆในประเทศไทยต่อไป และยังได้ขออนุญาตกลับมาเยี่ยมชมชุมชนเกาะกกเพื่อศึกษาดูงานด้านอื่นๆของชุมชน อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้

อัลบั้มรูป