ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะกก

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 200 คน ศึกษาดูงานและถอดองค์ความรู้ วิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืน ของแปลงนาผืนสุดท้ายกับชาวนากลุ่มสุดท้ายในพื้นที่ของตำบลมาบตาพุดและตำบลเนินพระ ณ.ชุมชนเกาะกก

ชุมชนต้นแบบในจังหวัดระยอง นำโดย ผศ.ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณะบดีคณะบัญชี ซึ่งในกิจกรรมนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการทำนาโดยการลงมือทำด้วยตนเอง การวางแผนออกแบบเรื่องการนำข้าวไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การทำการตลาด การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และการตอบแทบกำไรคืนสู่สังคม และในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าภาพ

นำโดย คุณอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก คุณสำราญ ทิพย์บรรพต เลขานุการชุมชนและประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก คุณอำไพ วรรณดอนแดง รองประธานวิสาหกิจ รวมทั้งคณะกรรมการุชมชนและชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ และยังได้รับเกียรติจากนายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระ

ให้เกียรติเป็นปราชญ์ชาวบ้าน สอนวิธีการปลูกข้าว การดูแล การเก็บเกี่ยว และการจัดจำหน่าย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น ให้กับน้องๆนักศึกษา ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เกาะกกจะจัดตั้งเป็นโรงเรียนชาวนาร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชาวนาไทย และสืบสานสืบทอดอาชีพบรรพบุรุษให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป

แนวคิดพัฒนา หลังจากได้ลงมือทำ