กลไกการขับเคลื่อนชุมชนแบบมีส่วนร่วม

แนวความคิดในการพัฒนาชุมชนเกาะกก

กลไกการขับเคลื่อนชุมชนแบบมีส่วนร่วม คือการเริ่มค้นหา 3 คน นำมาสร้าง 3 รู้ ไปสู่ 3 พัฒน์เป็นแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพในชีวิตของชาวชุมชน