โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ชุมชนเกาะกกกับโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตกรรายย่อย ในหลักสูตรการพัฒนาเกษตร

การบรรยาย โดยหัวข้อ รวย รอด รุ่งเรือง โดยอาจารย์ธนิน