เยี่ยมชมผลงานของธรรมศาสตร์โมเดลทั้ง 3 รุ่น ณ. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมน้องๆนักศึกษาและเจ้าหน้าที่

นำคณะสื่อมวลชลจากส่วนกลาง ตัวแทนธนาคารออมสิน ตัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออก ตัวแทนฝ่ายการตลาด ปตท. ร้านอะเมซอนสิงคโปร์ บริษัทพี่เลี้ยง ร่วม 80 คน เยี่ยมชมผลงานของธรรมศาสตร์โมเดลทั้ง 3 รุ่น ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง

ซึ่งสมาคมเพื่อนชุมชนเป็นผู้ประสานความร่วมมือและก่อให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า มีเรื่องเล่า รวมถึงสามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งน้องๆนักศึกษาทุกรุ่น มาคลุกคลีอยู่กับชุมชนเป็นเวลา 3-4 เดือนเต็มๆ โดยใช้แนวคิดของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของลุงๆป้าๆ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน

ขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนเกาะกก รวมถึงกลุ่มแม่บ้านทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี