กรมความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดการฝึกอบรมนานาชาติ

16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10-12.30 น. กรมความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Moving towards SDGs via Corporate Social Responsibility and Sufficiency Economy Philosophy “ให้แก่ผู้รับทุนจากต่างประเทศรวม 18 ประเทศ ร่วม 30 คน

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งได้ดำเนินการไปสู่ ECO Community ต้นแบบของสมาคมเพื่อนชุมชน ที่มีการดำเนินการทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

โดยคณะเยี่ยมชมได้สนใจซักถามเรื่องหลักการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นเรื่องการพึ่งพาตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้เข้าเยี่ยมชมได้สนใจฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานสุขภาพกับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศ

การแสดงต้อนรับด้วยการเต้นบาร์สโล๊ปของกลุ่มแม่บ้าน นวัตกรรมนวดฝ่าเท้าด้วยเม็ดลูกตาล การยืดเหยียดด้วยอุปกรณ์ก้านตาลแห้ง ฐานพลังงานทางเลือก เช่น ตู้อบพลังแสงอาทิตย์ ปั้มสูบน้ำโซล่าเซล เตาปิ้งย่างไร้มะเร็ง เตาชีวมวล และที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือเตาเผาข้าวหลามพลังงานแกลบ ซึ่งเป็นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน บวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล กลายเป็นเตาเผาข้าวหลามอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ด้าน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชนได้ในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ยังมี ฐาน 5 ป พอเพียง ปลูก แปร ปรุง เปิบ ปัน ซึ่งถอดรหัสมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฐานน้ำหมักชีวภาพและการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน การสาธิตการแปรรูปข้าวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายเท่าตัว รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆและองค์ความรู้กระบวนการจัดการต่างๆของชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจและประหลาดใจจากคณะเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก โดยมีวิทยากรตัวแทนชุมชนเกาะกก สมาคมเพื่อชุมชนและอาจารย์สุกิจ อุทินทุ รองคณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๊วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมนำเสนอโมเดลต้นแบบของประเทศไทย