ประเพณีลงแขกดำนา ชุมชนเกาะกก

ประเพณีลงแขกดำนา CSR Tourism ประเพณี”ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ” ของชุมชนเกาะกก ทม.มาบตาพุด จ.ระยอง
โดย น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการ รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันอนุรักษณ์วัฒนธรรมไทย และร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวของ เทศบาลเมืองมาบตาพุต จ.ระยอง