ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขานานาชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

จำนวน 60 ท่าน เมื่อ 8 กันยายน 2561 โดยมีคุณอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก คุณสำราญ ทิพย์บรรพตประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก อาจารย์ธนินท์ ศิริวรรณ ที่ปรึกษาชุมชนเกาะกก พร้อมทั้งสมาชิกชุมชนเกาะกกให้การตัอนรับ ทั้งนี้คณะเยี่ยมชมได้ลงแปลงนาสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาและร่วมระดมสมองเพื่อช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน