ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสายงานจัดซื้อและจัดหา PTTGC

ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสายงานจัดซื้อและจัดหา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)และบริษัทซัพพลายเออร์จำนวน 140 คน ร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบ CSR Tourism โดยมีคุณอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก คุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก และเจ้าหน้าที่ของชุมชนให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมของชุมชน เช่น การปลูกต้นสับปะรดสีลงขวดพลาสิตก การทำไอสครีมจากข้าวไรซ์เบอรี่ การทำสแน็กบาร์ รวมถึงฐานเรียนรู้ต่างๆของชุมชน ได้รับความรู้ ความประทับใจไปตามๆกัน