ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากเทศบาลเมืองศิลา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ฯชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากเทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 250 ท่าน

เข้าศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ โดยมีรองอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด นายบุญนาค หอมสุวรรณ เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด รองปลัดเทศบาล เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม คุณกาญจนา เตลียโชติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก คุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก อาจารย์ธนิน ศิริวรรณ ที่ปรึกษาชุมชนเกาะกก เครือข่าวิสาหกิจชุมชนนับสิบบู้ทพร้อมทั้งคณะกรรมการชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับ ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง