โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2561 องการบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธนานี จำนวน 44 คน
กับ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก อ.เมือง จ.ระยอง

การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยหลักการ 5ป. พอเพียง(ปลูก แปร ปรุง เปิบ ปัน)เรียนรู้การทำนาของชุมชนเกาะกก และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ฐานการเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน