อุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ควบคุมมลพิษ

โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดะระยอง ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(ECO Center) จังหวัดระยอง

แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=UfI2jqMs4vk&t=113s