อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง

โครงการเตรียมความพร้อมและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(ECO Center) จังหวัดระยอง…

แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=h9PImHe6exA&t=61s