โครงการจัดเวรยาม ตำรวจอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

ชุมชนได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน จึงได้จัดโครงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน โดยการรับสมัครคนในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัยในชุมชน

โดยการเข้ารับการฝึกอบรมจาก สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด

ฝึกอบรมจากสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยพนักงาน ในการรับแจ้งเหตุ การป้องปรามเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น สอดส่องดูแลการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ และช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนกรณีฉุกเฉินต่างๆ โดยมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ตู้พักตำรวจอาสา ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบกล้องวง
ปิดรอบชุมชน รถฉุกเฉินและรถตรวจการณ์ พร้อมทั้งงบประมาณเบี้ยเลี้ยง เครื่องแบบ และอุปกรณ์ส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานครบถ้วน