โครงการ อบรมวิชาการเกษตรปลูกมะนาวและเพาะเห็ด

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ได้มีการจัดทำโครงการอบรมวิชาการการเกษตรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาวและการเพาะเห็ด

วิทยากร

po aubon  jariya

ท่าน ผอ. อุบล นากอง ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคคลส่งเสริมการเกษตร เขต 3

นางสาวจริยา ศรีมหาพรหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วิทยากรชุมชนเกาะกก คุณสำราญ ทิพบรรพต

การดำเนินโครงการ

– ประธานชุมชน คุณอำนวย  นามสนิท กล่าวเปิดงานอบรมวิชาการเกษตร

– ท่าน ผอ.อุบล บรรยายเรื่องการปลูกมะนาว พันธ์ที่นำมาร่วมบรรยายและใช้สาธิตการเพาะปลูกในช่วงบ่าย เป็นพันธ์ทูลเกล้า โดยที่ลำต้นใช้แบบการเสียบกิ่งกับตอส้มโอ และมะนาวแป้นรำไพ และกล่าวถึงการผสมเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก

– ส่วนทางนางสาวจริยา หรือพี่โจ นักวิชาการชำนาญการ บรรยายเรื่องการเพาะเห็ด ความรู้เรื่องเห็ด การเพาะเห็ดในถุงขี้เรื่อย และการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

หลังจากจบภารกิจบรรยายวิชาการในช่วงเช้าแล้วก็พักรับประทานอาหาร

พักรับประธานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่ายลงพื้นที่

– ลงพื้นที่เพาะเห็ด บ้านพี่ยา สมาชิกในกลุ่มเกษตร

– ลงพื้นที่เยี่ยมชม สวนมะนาวชุมชนเกาะกก

– สาธิตการปลูกมะนาวลงปลอกซีเมนต์

เอกสารประกอบ : การอบรมวิชาการเกษตร

สนับสนุนการจัดทำโครงการ  : โดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ผู้เข้าร่วม : คณะกรรมการชุมชนเกาะกก , นักวิชาการเกษตร จังหวัดระยอง, สมาชิกชาวชุมชนเกาะกก

รูปกิจกรรม วันวิชาการเกษตรชุมชนเกาะกก