โครงการสุขภาพดีวิถีไทย

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย เป็นการรวมเครือข่ายไตรภาคีซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการเพื่อติดตามผลการดำเนินการของโครงการ และเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนมีการติดตามผล การให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพต่าง ๆ

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้

Link :ตารางกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

1. ผักสมุนไพรลดความดันเบาหวาน

2. ออกกำลังกายยืดเหยียด บาสโลป

3. อารมณ์ดีชีวีมีสุข

4. อาหารสุขภาพเพื่อลดความเสียงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

5. อ่านฉลากอย่างฉลาด

6. กดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ลด ละเลิก สุรา/บุหรี่

7. แพทย์ ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

8. มหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

– สมาคมเพื่อนชุมชน

– โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

– อสม. ชุมชนเกาะกก, คณะกรรมการชุมชนเกาะกก และสมาชิกชาวชุมชนเกาะกก

ผู้สนับสนุนโครงการ

– สมาคมเพื่อนชุมชน