สืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันสงการ์นต์ประจำปี 2562 ชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ชุมชนเกาะกกได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประจำปี สงฆ์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันสงการ์นต์ประจำปีของชุมชนเกาะกก รวมภาพกิจกรรม

ชุมชนเกาะกก

April 16, 2019

โครงการ อบรมวิชาการเกษตรปลูกมะนาวและเพาะเห็ด

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ได้มีการจัดทำโครงการอบรมวิชาการการเกษตรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาวและการเพาะเห็ด วิทยากร   ท่าน ผอ. อุบล นากอง ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคคลส่งเสริมการเกษตร เขต 3 นางสาวจริยา ศรีมหาพรหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดระยอง วิทยากรชุมชนเกาะกก คุณสำราญ ทิพบรรพต การดำเนินโครงการ – ประธานชุมชน คุณอำนวย  นามสนิท กล่าวเปิดงานอบรมวิชาการเกษตร – ท่าน ผอ.อุบล บรรยายเรื่องการปลูกมะนาว พันธ์ที่นำมาร่วมบรรยายและใช้สาธิตการเพาะปลูกในช่วงบ่าย เป็นพันธ์ทูลเกล้า โดยที่ลำต้นใช้แบบการเสียบกิ่งกับตอส้มโอ และมะนาวแป้นรำไพ และกล่าวถึงการผสมเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก – ส่วนทางนางสาวจริยา หรือพี่โจ นักวิชาการชำนาญการ บรรยายเรื่องการเพาะเห็ด ความรู้เรื่องเห็ด การเพาะเห็ดในถุงขี้เรื่อย และการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย หลังจากจบภารกิจบรรยายวิชาการในช่วงเช้าแล้วก็พักรับประทานอาหาร พักรับประธานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายลงพื้นที่ – ลงพื้นที่เพาะเห็ด บ้านพี่ยา สมาชิกในกลุ่มเกษตร – ลงพื้นที่เยี่ยมชม สวนมะนาวชุมชนเกาะกก – […]

ชุมชนเกาะกก

August 8, 2015

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย เป็นการรวมเครือข่ายไตรภาคีซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการเพื่อติดตามผลการดำเนินการของโครงการ และเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนมีการติดตามผล การให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพต่าง ๆ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้ Link :ตารางกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1. ผักสมุนไพรลดความดันเบาหวาน 2. ออกกำลังกายยืดเหยียด บาสโลป 3. อารมณ์ดีชีวีมีสุข 4. อาหารสุขภาพเพื่อลดความเสียงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 5. อ่านฉลากอย่างฉลาด 6. กดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ลด ละเลิก สุรา/บุหรี่ 7. แพทย์ ทางเลือกเพื่อสุขภาพ 8. มหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทย ผู้เข้าร่วมโครงการ – สมาคมเพื่อนชุมชน – โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ – อสม. ชุมชนเกาะกก, คณะกรรมการชุมชนเกาะกก และสมาชิกชาวชุมชนเกาะกก ผู้สนับสนุนโครงการ – สมาคมเพื่อนชุมชน

ชุมชนเกาะกก

May 26, 2015

โครงการลูกประคบสมุนไพร

โครงการลูกประคบสมุนไพร จัดทำโดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชนเกาะกก ถือเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนอีกอย่างหนึ่ง สรรพคุณ – ลดอาการปวดบวมเกร็งของกล้ามเนื้อ – ช่วยในการไหลเวียน ของเส้นเลือด – ช่วยให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลายเวลาได้กลิ่นของสมุนไพร – ช่วยให้เกิดการตื่นตัวของร่างกาย วัตถุดิบ วัตถุดิบ ที่ใช้ในการทำลูกประคบสามารถจัดหาได้ภายในชุมชนเนื่องจากชุมชนมีการสนับสนุนให้ปลูกพืชสมุนไพร ที่นำมาใช้เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการทำการเกษตรของคนในชุมชน ชุมชนเกาะกก อนุรักษณ์พื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างชุมชนสีขาว

ชุมชนเกาะกก

June 10, 2014

โครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาและเกี่ยวข้าว (ตอนที่1)

เนื่องจากชุมชนเกาะกกมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่ม ติดคลองน้ำชลประทานไหลผ่านและมีการทำนาข้าวมาตลอด เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพบรรพบุรุษซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ชุมชนได้มีการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาและเกี่ยวข้าว เพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาขั้นตอนวิธีการทำนาข้าวพร้อมทั้งพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การแรกนา พิธีกรรมข้าวตั้งท้อง การแรกเกี่ยว การทำขวัญข้าว การทำบุญข้าวใหม่ ไม่ให้เลือนหายไป โดยได้รับความนิยมและการตอบรับจาก หน่วยงานในท้องถิ่น ผู้ประกอบการ สถานศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียงเป็นอย่างดียิ่ง เตรียมต้นกล้าและแปลงนา การถอนกล้า เพื่อเตรียมนำปลูก ลงแขกดำนา ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนและหน่วยงานราชการ รวมถึงรัฐวิสากิจต่าง ๆ พิธีกรรมเมื่อข้าวตั้งท้อง รวมรูปภาพกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวทั้งหมด ภาพกิจกรรมเตรียมพื้นที่นา ภาพกิจกรรมถอนต้นกล้า ภาพกิจกรรมลงแขกดำนา

ชุมชนเกาะกก

June 10, 2014

โครงการจัดเวรยาม ตำรวจอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

ชุมชนได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน จึงได้จัดโครงการรักษาความปลอดภัยในชุมชน โดยการรับสมัครคนในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัยในชุมชน โดยการเข้ารับการฝึกอบรมจาก สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยพนักงาน ในการรับแจ้งเหตุ การป้องปรามเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น สอดส่องดูแลการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ และช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนกรณีฉุกเฉินต่างๆ โดยมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ตู้พักตำรวจอาสา ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบกล้องวง ปิดรอบชุมชน รถฉุกเฉินและรถตรวจการณ์ พร้อมทั้งงบประมาณเบี้ยเลี้ยง เครื่องแบบ และอุปกรณ์ส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานครบถ้วน

ชุมชนเกาะกก

June 10, 2014

โครงการเกษตรชุมชนเกาะกก

โครงการเกษตรชุมชนเกาะกก ใช้พื้นที่ของบ้านคุณป้าสาคู ที่ตั้งอยู่ใกล้กับอนามัยชุมชนเกาะกกเป็นสถานที่เรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูป่า เลี้ยงเป็ด, ไก่ เลี้ยงปลา และรวมไปถึงสวนมะนาวปลอกซีเมน ที่ใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ในการดำเนินกิจกรรมเกษตรและรวมไปถึงแปลงนาสาธิตจำนวน 15 ไร่ของลุงชะลอ ที่ทำให้ชุมชนได้ทำนาและเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ชุมชนได้สืบทอดกันมา หมูป่า เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ แปลงสวนมะนาวปลอกซีเมนต์ แปลงนาสาธิต

ชุมชนเกาะกก

June 10, 2014