โครงการเกษตรชุมชนเกาะกก

โครงการเกษตรชุมชนเกาะกก ใช้พื้นที่ของบ้านคุณป้าสาคู ที่ตั้งอยู่ใกล้กับอนามัยชุมชนเกาะกกเป็นสถานที่เรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูป่า เลี้ยงเป็ด, ไก่ เลี้ยงปลา และรวมไปถึงสวนมะนาวปลอกซีเมน ที่ใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ในการดำเนินกิจกรรมเกษตรและรวมไปถึงแปลงนาสาธิตจำนวน 15 ไร่ของลุงชะลอ ที่ทำให้ชุมชนได้ทำนาและเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ชุมชนได้สืบทอดกันมา

หมูป่า

เลี้ยงหมูป่า

เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่

เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่

แปลงสวนมะนาวปลอกซีเมนต์

มะนาวปลอกซีเมนต์
มะนาวปลอกซีเมนต์
มะนาวปลอกซีเมนต์

แปลงนาสาธิต

แปลงนาสาธิต