แผนพัฒนา 8 ด้าน

แผนพัฒนา 8 ด้าน เกาะกกโมเดล แผนพัฒนา 8 ด้านเป็นแนวคิดที่เป็นสิ่งนำทาง และเป็นตัวชี้วัดให้เราดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชุมชนของเราอย่างมีแบบมีแผนและสิ่งที่เราคิดก็ได้มีการดำเนินการในกิจจรรมตามแผนงานที่เราวางเอาไว้แล้ว เพราะเราคิดว่าการที่เรามีแผนการจะทำให้เราทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ 1.ด้านการศึกษา (Education) ส่งเสริมด้านการศึกษา การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทางชุมชนเราก็ได้สนับสนุน ทุนการศึกษา สอนภาษาอังกกฤษ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 2. ด้านประเพณี วัฒนธรรม และ ศาสนา ( Custom Culture and Religion ) ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ทำกันมายาวนานไม่ว่าจะเป็นบุญข้าวหลาม ประเพณีลอยกระทง การแข่งขันเรือยาว ประเพณีสงกรานต์ ทำบุญหมู่บ้าน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้นหรือมีการร้องขอให้จัดทำขึ้นมา 3. ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (Occupation Development) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ตลาดนัดชุมชน ทำนาข้าว เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ 4. ด้านกีฬา ดนตรีและสันทนาการ (Sports Music […]

ชุมชนเกาะกก

July 25, 2015