แผนพัฒนา 8 ด้าน

แผนพัฒนา 8 ด้าน เกาะกกโมเดล

แผนพัฒนา 8 ด้านเป็นแนวคิดที่เป็นสิ่งนำทาง และเป็นตัวชี้วัดให้เราดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชุมชนของเราอย่างมีแบบมีแผนและสิ่งที่เราคิดก็ได้มีการดำเนินการในกิจจรรมตามแผนงานที่เราวางเอาไว้แล้ว เพราะเราคิดว่าการที่เรามีแผนการจะทำให้เราทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ

kohkok-model

1.ด้านการศึกษา (Education)

ส่งเสริมด้านการศึกษา การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทางชุมชนเราก็ได้สนับสนุน ทุนการศึกษา สอนภาษาอังกกฤษ การศึกษาดูงาน เป็นต้น

EducationEducationEducationEducationEducation

2. ด้านประเพณี วัฒนธรรม และ ศาสนา ( Custom Culture and Religion )

ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ทำกันมายาวนานไม่ว่าจะเป็นบุญข้าวหลาม ประเพณีลอยกระทง การแข่งขันเรือยาว ประเพณีสงกรานต์ ทำบุญหมู่บ้าน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้นหรือมีการร้องขอให้จัดทำขึ้นมา

3. ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (Occupation Development)

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ตลาดนัดชุมชน ทำนาข้าว เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้

4. ด้านกีฬา ดนตรีและสันทนาการ (Sports Music and Recreation)

ส่งเสริมด้านกีฬา กิจกรรมออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกาย เต้นอารบิค สนามกีฬาชุมชน และดนตรี เรามีเครื่องเสียงและเครื่องดนตรีให้คนในชุมชนเข้ามาใช้งาน หรือหยิบ ยืมไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้

5. ด้านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Learning and Knowledge Sharing)

ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่นทางระบบเสียงตามสาย อินเตอร์เน็ตและไวร์เลส เว็บไซต์ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้รับความรู้ข่าวสารได้ทันยุค ทันสมัย

6. ด้านความปลอดภัย (Security)

ส่งเสริมในด้านความปลอดภัยของคนในชุมชน เรามีการจัดการเรื่องแผนฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด ตำรวจอาสา การจัดเวรยามตำรวจอาสาเฝ้าระวังในแต่ละคืน และมีการจัดทำโครงการชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด เพราะเราคิดว่าถ้าลูกหลานเราไม่ติดยาก็จะทำให้สังคมเราน่าอยู่ห่างไกลจากอบายมุข เราจึงเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี

7. ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Health and Environment)

ส่งเสริมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางชุมชนเกาะกกมีแผนการที่จะดำเนินการในเรื่องขยะ การกำจัดขยะ การคัดแยกขยะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นมลพิษในชุมชนของเรา ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมเราได้ทำโครงการปลูกหมาก รอบชุมชนและสนับสนุนให้บ้านเรือนในชุมชนปลูกต้นไม้เป็นร่มเงา หรือต้นไม้ที่ให้ผล ซึ่งเราจะสามารถได้รับประโยชน์ได้

8 ด้านสาธารณูประโภคและสวัสดิการชุมชน (Facility and Welfare)

ส่งเสริม ด้านสาธารณูประโภคและสวัสดิการชุมชน จัดสรรเรื่องไฟส่องสว่าง ตามเส้นทางเปลี่ยว และจัดการเรื่องภูมิทัศน์ดูแลถนน ตัดหญ้าริมทาง ตัดกิ่งไม้ที่บดบังการสัญจร เพื่อคนในชุมชนของเราปลอดภัย และสวัสดิการกองทุน เรามีร้านค้าชุมชน เครื่องออกกำลังกาย เป็นต้น

สิ่งที่เราได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาให้คนในชุมชนของเรายั่งยืนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่เราได้หวังและตั้งใจทำเพื่อพัฒนาชุมชนตามแผนที่เราได้วางเอาไว้