เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน ณ.ที่ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปี 2562 เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฎิบัติราชการให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรตามนโยบายของรัฐ

ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองสรวง ได้เข้าศึกษาดูงาน เวลา 10.30 น. โดยมีคณะเดินทางเข้าศึกษาดูงานประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเบศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 59 คน ณ.ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกาะกก จ.ระยอง

โดยมีการต้อนรับของ นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด สมาคมเพื่อนชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอด องค์ความรู้วิชาการให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้