เทศบาลตำบลหัวทะเลศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบและหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านปรับพฤติกรรมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะจากนครราชสีมา จำนวน 170 ท่านได้เข้ามาศึกษาดูงานในหัวข้อ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต้นแบบของประเทศไทย นำทีมโดยเทศบาลตำบลหัวทะเล

ชุมชนเกาะกก

February 24, 2020

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก อบต.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9-12.00 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร การบริหารจัดการกลุ่ม และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมจำนวน 40 คน

ชุมชนเกาะกก

February 10, 2020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ธกส.จังหวัดสกลนคร

8 กพ 2563 เวลา 9-12.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จากจังหวัดสกลนคร จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของชุมชนเกาะกก และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาลูกค้าของธนาคารต่อไป

ชุมชนเกาะกก

February 8, 2020

โครงการศึกษาดูงาน วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ.ศูนย์การเรียนรู้เกาะกก

โครงการพัฒนาศักยภาพในการบฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาสตรีและครอบครัว เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ชุมชนเกาะกก

May 29, 2019

อบรมและศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อบรมและศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกาะกก

ชุมชนเกาะกก

May 24, 2019

ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๘๘ ท่าน

ชุมชนเกาะกก

May 13, 2019

ศึกษาดูงานจากทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ณ.ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัด เทศบาลตำบลช่อแฮ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๔๐ ท่าน

ชุมชนเกาะกก

May 12, 2019

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดระยอง ชุมชนเกาะกก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ของ คพรฟ. คพรต. และผู้เกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑ จำนวน ๒๕๐ คน มีนายอิทธิกร สาดเสาเงินเป็นผู้ประสานงาน

ชุมชนเกาะกก

April 21, 2019

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 280 คน จัดให้มีการฝึกอบรมพิจารณาแล้ว เห็นว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเหาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นชุมชนแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมีประชากรกลุ่มอาชีพต่างๆ จึงได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะกก.

ชุมชนเกาะกก

April 18, 2019

จังหวัดนครปฐม กลุ่มพัฒนาสตรีเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ ๓o มีนาคม ๒๕๖๒ จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของกลุ่มพัฒนาสตรี ส่งเสริมการรวมกลุ่มเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยการจัดการฝึกอบรม ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๓o มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓o – ๑๒.oo น. โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๑๕o ท่าน

ชุมชนเกาะกก

March 30, 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง อ.ชุมชลบุรี จ. สุรินทร์ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเกาะกก

เมื่อวันเสาร์ 09 มีนาคม 2562 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรีได้จัดทำโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์ การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง” องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง จึงขอความอนุเคราะห์ นำคณะศึกษาดูงานตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน  50 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของชุมชนเกาะกก ทั้งนี้ได้รับการตอนรับจากชาวชุมชนเกาะกก ประธานชุมชนเกาะกก และคณะกรรมการชุมชน รวมไปถึงสมาคมเพื่อนชุมชน เป็นวิทยากรสื่อสารความรู้ให้กับผู้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้

ชุมชนเกาะกก

March 9, 2019

เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน ณ.ที่ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปี 2562 เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฎิบัติราชการให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรตามนโยบายของรัฐ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองสรวง ได้เข้าศึกษาดูงาน เวลา 10.30 น. โดยมีคณะเดินทางเข้าศึกษาดูงานประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเบศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 59 คน ณ.ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกาะกก จ.ระยอง โดยมีการต้อนรับของ นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด สมาคมเพื่อนชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ในการถ่ายทอด องค์ความรู้วิชาการให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้

ชุมชนเกาะกก

March 1, 2019

อบต. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานชุมชนเกาะกก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “วิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืนของแปลงนาผืนสุดท้ายกับชาวนากลุ่มสุดท้ายในพื้นที่ของตำบลมาบตาพุด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะกก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง” ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 77 คน ในการ ศึกษาเข้าดูงานในครั้งนี้

ชุมชนเกาะกก

February 28, 2019
1 2