โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ตำบลหนองกระโดน

นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกฯเทศบาลเมืองมาบตาพุด พร้อมด้วย นายบุญนาค หอมสุวรรณ เลขานายกฯ ผอ.กาญจณา เตลียะโชติ ผอ.กองสาธารณะสุข นางสุภาพร บุญจำนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมต้อนรับคณะดูงาน จาก อบต.หนองกระโดน โดย นส.ทัศนีย์วรรณ ปั้นนาค นายก อบตและ นางลัดดา อารีราษฎร์ รองนายก พร้อมคณะ153คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานชุมชนเกาะกก

# ขอบคุณ ภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุน และร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน