ศึกษาดูงานโครงการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง.. อบต.หนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานจำนวน ๓๐๐ คน นำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ อีกจำนวน ๒๐๐ ท่าน

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายบุญนาค หอมสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมาบตาพุด นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนต่างๆของเทศบาลเมืองมาบตาพุด หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกก เจ้าหน้าที่ อสม.ชุมชนเกาะกก เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระยอง ร่วมให้ความรู้ในมิติของสุขภาพ

คุณอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก นำเสนอภาพรวมของชุมชนเกาะกก

คุณสำราญ ทิพย์บรรพต เลขานุการชุมชนเกาะกกและประธานวิสาหกิจ นำเสนอภาพรวมใน มิติสุขภาพ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเศรษฐกิจชุมชน โดยมีอาจารย์ธนินท์ ศิริวรรณ ที่ปรึกษาชุมชนเกาะกกร่วมสรุปและถอดองค์ความรู้

โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง แม่ค้าแม่ขายก็ยิ้มกันแก้มปริเมื่อเจอนักช๊อปจากแดนแม่ย่าโม ขอบคุณทีมงานเจ้าภาพเกาะกกทุกท่านที่ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับชุมชนเรา…..แล้วพบกันครั้งต่อไปเร็วๆนี้..!