ศึกษาดูงานจากทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ณ.ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัด เทศบาลตำบลช่อแฮ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๔๐ ท่าน