ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๘๘ ท่าน