อบต. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานชุมชนเกาะกก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “วิถีพอเพียงสู่ความยั่งยืนของแปลงนาผืนสุดท้ายกับชาวนากลุ่มสุดท้ายในพื้นที่ของตำบลมาบตาพุด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะกก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง” ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 77 คน ในการ ศึกษาเข้าดูงานในครั้งนี้