โครงการศึกษาดูงาน วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ.ศูนย์การเรียนรู้เกาะกก

โครงการพัฒนาศักยภาพในการบฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาสตรีและครอบครัว เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง