สถาบันพระปกเกล้าเยี่ยมชมชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ จังหวัดระยอง


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 สถาบันพระปกเกล้า นำนักเรียนการเมืองการปกครองรุ่นที่ 22 ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆจำนวน 70 ท่านเยี่ยมชมชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบของจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง ก่อให้เกิดการเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีผู้แทนจากสมาคมเพื่อนชุมชน ประธานชุมชนเกาะกก ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก คณะกรรมการและวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับความสนใจในมิติต่างๆจากคณะเยี่ยมเป็นอย่างมาก