องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง อ.ชุมชลบุรี จ. สุรินทร์ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเกาะกก

เมื่อวันเสาร์ 09 มีนาคม 2562 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรีได้จัดทำโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์ การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง” องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง จึงขอความอนุเคราะห์ นำคณะศึกษาดูงานตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน  50 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของชุมชนเกาะกก

ทั้งนี้ได้รับการตอนรับจากชาวชุมชนเกาะกก ประธานชุมชนเกาะกก และคณะกรรมการชุมชน รวมไปถึงสมาคมเพื่อนชุมชน เป็นวิทยากรสื่อสารความรู้ให้กับผู้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้