องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 280 คน จัดให้มีการฝึกอบรมพิจารณาแล้ว เห็นว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเหาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นชุมชนแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมีประชากรกลุ่มอาชีพต่างๆ จึงได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะกก.