กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดระยอง ชุมชนเกาะกก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ของ คพรฟ. คพรต. และผู้เกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑ จำนวน ๒๕๐ คน มีนายอิทธิกร สาดเสาเงินเป็นผู้ประสานงาน