จังหวัดนครปฐม กลุ่มพัฒนาสตรีเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก

เมื่อวันที่ ๓o มีนาคม ๒๕๖๒ จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของกลุ่มพัฒนาสตรี

ส่งเสริมการรวมกลุ่มเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยการจัดการฝึกอบรม ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ในวันที่ ๓o มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓o – ๑๒.oo น. โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๑๕o ท่าน