ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก อบต.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9-12.00 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร การบริหารจัดการกลุ่ม และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมจำนวน 40 คน